Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gebruiken wij cookies
Geen probleem
Liever niet
Onze cookies
Specialist in het bestrijden van welvaartsziekten

Algemene voorwaarden

1.

Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg (en de uitvoering daarvan), welke door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid binnen het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden zijn aangegaan.

1.2

Wijzigingen in de zorg en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen WELenZIJN Centrum voor Gezondheid en de cliënt zijn overeengekomen.

1.3

Cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

   

2.

Duur van de overeenkomst

2.1

De overeenkomst voor Natuurgeneeskundige Zorg wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat de duur en het aantal consulten niet vooraf wordt overeengekomen.
De overeenkomst voor het volgen van de WEZ Therapie wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen tijdsduur.

2.2

De overeenkomst kan zowel door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid als door de cliënt worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 1 maand. Voor de overeenkomst WEZ Therapie gelden andere voorwaarden welke worden uitgereikt aan de cliënt.

   

3.

Uitvoering van de zorg

3.1

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid bepaalt de wijze waarop de zorg wordt uitgevoerd.

3.2

Voor een goede uitvoering van de zorg heeft WELenZIJN Centrum voor Gezondheid recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens. Deze zullen tijdig en in de gewenste vorm aan WELenZIJN Centrum voor Gezondheid ter beschikking worden gesteld.

3.3

De in het kader van de zorg verkregen gegevens zullen door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de cliënt aan derden ter kennis worden gebracht, voor zover deze derden niet bij de uitvoering van de zorg zijn betrokken.

3.4

Het is aan WELenZIJN Centrum voor Gezondheid toegestaan om een andere adviseur, therapeut, trainer of coach aan te wijzen dan diegene die de zorg uitvoert of zal uitvoeren. Indien hiertoe aanleiding bestaat zal dit pas geschieden na mondeling of schriftelijke vermelding aan de cliënt.

3.5

Wanneer WELenZIJN Centrum voor Gezondheid dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met de cliënt een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan zij door derden worden bijgestaan.

3.6

Wanneer WELenZIJN Centrum voor Gezondheid de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. WELenZIJN Centrum voor Gezondheid aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

   

4.

Betaling

4.1

Betaling van het honorarium voor een individueel consult voor particulieren wordt aan het einde van het consult contant betaald. Na betaling wordt een factuur meegegeven.
Anders is dat als het de WEZ Therapie betreft. De WEZ Therapie wordt per therapieperiode van een maand vooraf contant betaald. Er bestaat de mogelijkheid de WEZ Therapie te voldoen met gebruikmaking van een betalingsregeling. Hiervoor zijn separate voorwaarden. Deze voorwaarden worden samen met de WEZ Therapie behandelovereenkomst voor aanvang van de WEZ Therapie aan cliënt ter beschikking gesteld.
Producten worden op het moment dat deze geleverd worden contant betaald. Na betaling wordt een factuur meegegeven. Producten die voor cliënt besteld dienen te worden, worden voorafgaand aan de bestelling contant betaald.

4.2

Bij niet tijdig of onvolledig betalen behouden wij ons het recht voor de om vanaf de vervaldatum samengestelde rente in rekening te brengen van 1% (één procent) per maand.

4.3

De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de cliënt en worden gesteld op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag met een minimum van €40,- excl. BTW

   

5.

Honorarium

5.1

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid meldt de cliënt vooraf aan het eerste consult de te verwachten kosten van dat consult. Het honorarium per uur voor individuele begeleiding is te vinden op de pagina kosten. Alle honoraria zijn exclusief (voedings)supplementen en andere producten.

5.2

Alle honoraria voor Natuurgeneeskundige Consulten zijn inclusief BTW en exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van cliënt gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

5.3

Als een consult niet in de praktijkruimte van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid plaatsvindt en de therapeut / coach / trainer naar een andere plaats moet reizen om het consult te doen plaatsvinden, zal een vooraf afgesproken toeslag per consult in rekening worden gebracht. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding van € 0,60 per verreden kilometer in rekening gebracht.

   

6.

Verplichtingen WELenZIJN Centrum voor Gezondheid

6.1

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid zal al datgene doen wat in het kader van de zorg in redelijkheid verwacht mag worden om de zorg naar tevredenheid van de cliënt te vervullen.

6.2

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid heeft een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van resultaatverplichting.

   

7.

Verplichtingen cliënt

7.1

Cliënt zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de zorg te doen slagen.

   

8.

Beëindiging van de overeenkomst

8.1

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan cliënt, indien cliënt in gebreke blijft met voldoening van de door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.

8.2

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid is gerechtigd de zorg, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijk kennisgeving hiervan aan cliënt, indien enige uit deze zorg voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

8.3

Zowel cliënt als WELenZIJN Centrum voor Gezondheid kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

   

9

Annuleringsvoorwaarden

9.1

Reserveringen van cliënten voor Natuurgeneeskundige Consulten kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de starttijdstip kosteloos worden afgezegd. Bij afzegging minder dan 48 uur voor de starttijdstip heeft WELenZIJN Centrum voor Gezondheid het recht om de begrote tijdseenheden voor de afgezegde werkzaamheden in rekening te brengen. Bij het niet op komen dagen zonder afzegging brengt WELenZIJN Centrum voor Gezondheid de begrote tijdseenheden voor de werkzaamheden in rekening.

9.2

Reserveringen voor trainingen en cursussen kunnen tot 10 werkdagen voorafgaand aan de startdatum kosteloos worden afgezegd.

9.3

Afzegging bij minder dan 10 werkdagen maar meer dan 5 werkdagen voor de startdatum brengt WELenZIJN Centrum voor Gezondheid 50% van de voor de afgezegde werkzaamheden door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid begrote tijdseenheden in rekening.

9.4

Bij afzegging van 5 werkdagen of minder voor de startdatum brengt WELenZIJN Centrum voor Gezondheid alle door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijdseenheden in rekening.

9.5

Bij afzegging van 5 werkdagen en minder voor de startdatum worden alle gemaakte kosten in rekening gebracht.

   

10

Aansprakelijkheid

10.1

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid is aansprakelijk voor door cliënt geleden schade die het gevolg is van een aan WELenZIJN Centrum voor Gezondheid toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van de zorg, indien en voor zover deze aansprakelijkheid gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid.

10.2

Is WELenZIJN Centrum voor Gezondheid niet verzekerd, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid aan cliënt in rekening is gebracht.

10.3

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met WELenZIJN Centrum voor Gezondheid. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.

   

11

Overmacht

11.1

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de zorg als gevolg van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid, computer-, internetverstoring, storing in de levering van energie, waterschade, alsmede andere gelijksoortige oorzaken zowel in de onderneming van de opdrachtnemer dan in de onderneming van de door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid ingeschakelde derden.

11.2

Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid opgeschort. Indien de periode waarin de nakoming van deze zorg door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel WELenZIJN Centrum voor Gezondheid als cliënt bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

11.3

Indien nakoming van deze overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel WELenZIJN Centrum voor Gezondheid als cliënt bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

11.4

Indien WELenZIJN Centrum voor Gezondheid bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is WELenZIJN Centrum voor Gezondheid gerechtigd de reeds verrichte resp. de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is de cliënt gehouden deze rekening te voldoen.

   

12

Geheimhouding

12.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun zorg van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WELenZIJN Centrum voor Gezondheid gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en WELenZIJN Centrum voor Gezondheid zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WELenZIJN Centrum voor Gezondheid niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

   

13.

Intellectueel eigendom

13.1

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies, het onderzoeksresultaat of de trainingsmaterialen zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid.

   

14

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

14.1

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.WELenZIJN.nl.

14.2

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het aanvang van de zorg.

   

15.

Geschillen

15.1

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en WELenZIJN Centrum voor Gezondheid is Nederlands recht van toepassing.

15.2

Indien cliënt, opdrachtgever of cursist en WELenZIJN Centrum voor Gezondheid een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van Klacht- en/of Tuchtrecht van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)/TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

15.3

Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar WELenZIJN Centrum voor Gezondheid gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.