Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gebruiken wij cookies
Geen probleem
Liever niet
Onze cookies
Specialist in het bestrijden van welvaartsziekten

Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
-  WELenZIJN : Centrum voor Gezondheid WELenZIJN Gelders Vallei;
-  gebruik(en): alle denkbare handelingen;
-  u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

Op het gebruik van deze website (www.WELenZIJN.nl), of de op/via deze website aangeboden informatie, zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Aansprakelijkheid
De informatie op onze websites is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle op of via onze websites aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. WELenZIJN en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van onze websites en de daarop verstrekte informatie.

WELenZIJN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door WELenZIJN zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een website van WELenZIJN.

WELenZIJN stelt alles in het werk om onze websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan WELenZIJN niet garanderen dat de website ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. We vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat WELenZIJN geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze websites.

WELenZIJN is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van deze website en de gedownloade informatie en/of websites. Daaronder valt ook – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische informatie en berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische informatie en berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie of voor overbrenging van virussen.

Verantwoordelijkheid
De gebruiker van deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. WELenZIJN is bevoegd om door de klant op de website geplaatste content geheel of ten dele te verwijderen. Nederlands recht is van toepassing.

Wijzigingen
WELenZIJN behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar websites en van deze disclaimer te wijzigen.

Experts en externe auteurs
De door onze experts en andere externe auteurs verwoorde meningen zijn persoonlijk en vertegenwoordigen in geen geval een standpunt van WELenZIJN.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van WELenZIJN en op het WELenZIJN-logo's rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van WELenZIJN.

Op andere sites linken naar pagina’s van de WELenZIJN-site's is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van WELenZIJN niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat WELenZIJN toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@welenzijn.nl.

Persoonsgegevens
WELenZIJN verwerkt persoonsgegevens. Wil je hier meer over weten? Lees dan hieronder onze Privacyverklaring.

Wil je meer weten over ons cookiebeleid? Cooky policy >>

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:
-  WELenZIJN : Centrum voor Gezondheid WELenZIJN Gelders Vallei;

Wat is een privacy verklaring?
Bij WELenZIJN vinden we het van groot belang om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Als u bij ons komt, of in het voortraject, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens van u vastleggen. In dit privacy verklaring staat beschreven op welke wijze WELenZIJN met uw persoonlijke informatie omgaat en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. 

Het privacy verklaring is verdeeld in de volgende hoofdstukken:

 1. Welke gegevens bewaren wij en waarom?
 2. Wie hebben toegang tot uw gegevens?
 3. Bewaartermijn van uw gegevens
 4. Beveiliging van uw gegevens
 5. Uw rechten
 6. Heeft u nog vragen?

 

 1. Welke gegevens bewaren wij en waarom?
  1. Uw gegevens
   Uw gegevens worden vastgelegd om veilige zorg te leveren. Wanneer u bij ons een afspraak maakt kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd:
   • Contactgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
   • Gegevens van uw huisarts;
   • Legitimatiebewijs;
   • Medisch dossier, met daarin consultverslagen, operatieverslagen, correspondentie met huisarts of andere verwijzer, voorgeschreven medicatie, relevante voorgeschiedenis, uitslagen van medisch onderzoek, foto’s en medische vragenlijsten;
   • Medische vragen, zoals uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik. Deze informatie is van essentieel belang voor uw therapeut om uw gezondheid te kunnen inschatten en de behandeling daarop af te stemmen.

  2. Kwaliteit gegevens
   Vragenlijsten: voor en na de behandeling ontvangt u op vaste momenten vragenlijsten met betrekking tot uw behandeling. Hiermee meten wij het herstel na de behandeling. Geanonimiseerde gegevens uit de vragenlijsten kunnen worden gebruikt voor intern onderzoek om de zorg te kunnen verbeteren.
   Tevredenheidsenquête: gedurende uw behandeling ontvangt u een uitnodiging voor het invullen van een tevredenheidsenquête. Door de uitkomsten daarvan te evalueren kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. De resultaten worden intern geanonimiseerd verwerkt. Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête invult, het is echter geen verplichting.

  3. Financiële gegevens
   Zorg die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar; voor het declareren aan uw zorgverzekeraar wordt de behandeling omschreven die weergeeft welke is uitgevoerd. Hiervoor is het nodig uw zorgverzekeraar en polisnummer vast te leggen.
   Zorg die u betaalt; voor de zorg die u contant of per pin betaald wordt de factuur en het betaalbewijs door ons vastgelegd. Het kan nodig zijn dat wij uw IBAN-nummer registreren.
  4. Marketing
   WELenZIJN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
   • Voor- en achternaam
   • Geslacht
   • Geboortedatum
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
   • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
   • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
   • Internetbrowser en apparaat type.

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij gebruiken voor marketingdoeleinden
   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@WELenZIJN.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   Marketingdoelen op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
   WELenZIJN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
   • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
   • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
   • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
   • WELenZIJN analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

   Geautomatiseerde besluitvorming
   WELenZIJN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WELenZIJN).

   Gebruik Cookies
   WELenZIJN Centrum voor Gezondheid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
   WELenZIJN Centrum voor gezondheid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
   Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  5. Overige gegevens
   Klachten. Via onze website kunt u ook een klacht indienen. De gegevens, die u op het formulier invult, worden in ons systeem bewaard. Na ontvangst van het formulier nemen wij uw klacht in behandeling. Uw klachtendossier wordt apart van uw medisch dossier bewaard.
   Opname telefoongesprekken. Indien u contact heeft met onze medewerkers voor informatie of het plannen van een afspraak kan het gesprek voor trainingsdoeleinden worden opgenomen. Deze informatie kan voor een periode van 12 weken worden opgeslagen. U kunt aangeven hier geen medewerking aan te willen verlenen.

 2. Wie hebben toegang tot uw gegevens?
  1. Uw gegevens
   Uw gegevens zijn inzichtelijk voor zorgprofessionals die direct betrokken zijn bij uw zorgverlening.
   Soms is het ook noodzakelijk om patiëntgegevens naar externe partijen te rapporteren. U kunt hierbij denken aan de volgende partijen:
   • Uw verwijzer. Indien u door uw huisarts, medisch specialist of ARBO-arts naar ons bent verwezen, koppelen wij op vaste momenten terug  aan de verwijzer.
   Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat aangeven. Bij niet verzekerde zorg wordt geen bericht aan uw huisarts gestuurd.
   • Als u een medische expertise heeft laten uitvoeren, wordt de aanvragende partij geïnformeerd. 
   •Incidenteel kan het noodzakelijk zijn inzage te geven in uw medische gegevens als de wet dit voorschrijft. Hierbij moet u denken aan partijen als politie en justitie, materiele controle door de zorgverzekeraar, Nederlandse Zorg Autoriteit en Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

  2. Kwaliteitsgegevens
   Interne kwaliteitscontrole
   Voor onderzoek naar het betrouwbaar functioneren van de organisatie worden medische dossiers gecontroleerd. Het is van belang dat uw dossier compleet en volledig is om veilige zorg te kunnen leveren. Tijdens dit onderzoek hebben de interne onderzoekers inzage in het dossier om te controleren of alle noodzakelijke onderdelen zijn ingevuld. In de rapportage worden de resultaten geanonimiseerd, zodat deze niet zijn terug te leiden naar de individuele patiënt.
   Meten van de resultaten
   De door u ingevulde vragenlijsten over de behandeling worden door uw therapeut ingezien en geven een beeld van het herstel na de behandeling. Geanonimiseerde gegevens kunnen worden besproken tijdens overleg, om te leren van elkaars ervaringen.
   Hierdoor blijven we continue de zorg verbeteren.
   Daarnaast worden de uitkomsten van de vragenlijsten ook voor intern onderzoek gebruikt. De data uit deze vragenlijsten en dossier worden verwerkt en geanalyseerd door onze onderzoekers. In alle presentaties en publicaties door onderzoekers wordt nooit tot de persoon herleidbare informatie getoond.
   Eventuele resultaten die tot stand zijn gekomen door middel van het verzamelen van uitkomsten na behandelingen kunnen worden geplaatst op onze website.

  3. Financiële gegevens
   Voor het juist verwerken van gegevens kan het nodig zijn dat de medewerkers van WELenZIJN inzage krijgen in uw gegevens. Interne rapportages bevatten nooit gegevens die tot een patiënt zijn te herleiden.

  4. Marketing gegevens
   Delen van persoonsgegevens met derden vindt uitsluitend plaats als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  5. Overige gegevens
   • Calamiteiten

   Ondanks dat WELenZIJN haar uiterste best doen om uw behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen, kan er altijd iets mis gaan. In medische noodgevallen kan het noodzakelijk zijn,  dat u wordt verwezen naar een naburig ziekenhuis. De relevante onderdelen uit uw medische dossier worden dan overgedragen aan het ziekenhuis. Gezien de medische spoed, zullen wij op dat moment daar geen specifieke toestemming voor vragen.

   In het geval van een medische calamiteit is WELenZIJN verplicht melding te maken bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Wij stellen u altijd op de hoogte indien wij een melding doen die u betreft. Wij moeten bij een melding aangeven welke patiënt betrokken was bij de calamiteit (naam, geboortedatum,  adres en telefoonnummer).
   Wanneer u buiten de openingstijden contact met ons opneemt kunnen uw naam, geboortedatum en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent geregistreerd worden. Daarnaast wordt er informatie met betrekking tot uw vraag noteert. Deze gegevens worden verwerkt in uw dossier en gedeeld met uw behandelaar.

   Klachten
   Voor het afhandelen van klachten heeft diegene die uw klacht behandeld inzage in uw gegevens, vanaf het moment dat u een klacht indient bij WELenZIJN of via een externe instantie, zoals het landelijk meldpunt zorg, Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd, tuchtcollege of rechtbank en/of (letselschade-) advocaat.
   Bij complexe klachten kan inhoudelijk advies worden gevraagd bij derden. Hierbij worden uw persoonsgegevens zorgvuldig en zo veel mogelijk geanonimiseerd behandelend.

 3. Bewaartermijn van uw gegevens

  WELenZIJN volgt minimaal de wettelijke bewaar en vernietigingstermijnen en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Dit betekent:
  Uw gegevens bij consult en behandeling: minimaal 15 jaar
  Financiële gegevens: minimaal 7 jaar
  Voor marketingdoeleinden: 5 jaar

 4. Beveiliging van uw gegevens
  Uw privacy en de beveiliging van uw gegevens heeft hoge prioriteit voor onze organisatie.
  Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen.
  Het is helaas altijd mogelijk dat er toch iets mis gaat in de beveiliging van uw gegevens. Wij volgen in dergelijke gevallen de meldplicht “Datalek”. Indien van toepassing, zullen wij u informeren als uw gegevens betrokken zijn bij een datalek en u adviseren hoe u daar mee om kunt gaan. De procedure kunt u nalezen op de website van de Autoriteit  Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken. U kunt een datalek ook bij ons melden door contact op te nemen met ons 0318-690334 of te mailen naar info@welenzijn.nl.

 5. Uw rechten
  In de wet- en regelgeving (AVG) zijn voor de patiënt rechten vastgelegd betreffende het medisch dossier. U kunt hierbij denken aan het recht op inzage en aanvulling/correctie van het dossier, het recht op een kopie van uw gehele dossier en het recht op vernietiging van uw medische gegevens.

  Kopie dossier
  U kunt een aanvraag indienen voor het ontvangen van een kopie van uw dossier door een email te sturen naar info@welenzijn.nl. Wij nemen dan contact met u op om het bericht te verifiëren. Uw dossier wordt binnen 4 werkdagen aangetekend per post of met aangetekende mail naar u verzonden. 

  Inzage
  Indien u inzage wilt in uw dossier, kunt u een afspraak maken in het centrum. Samen met uw therapeut of een medewerker kunt u uw dossier inzien.

  Correctie of aanvulling
  Indien u een correctie of aanvulling wilt maken op de inhoud van uw dossier, kunt u dat aangeven aan uw behandelend therapeut. De therapeut zal beoordelen of de correctie of aanvulling wordt overgenomen, immers mag het een veilige behandeling niet in de weg staan.

  Vernietiging
  Het is mogelijk uw medisch dossier, binnen de kaders van de wet,  te laten vernietigen. U kunt dit verzoek indienen door een email te sturen naar info@welenzijjn.nl.
  Wij nemen dan contact met  u op om het bericht te verifiëren. Wij geven binnen 3 maanden gehoor aan uw verzoek, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat wij de gegevens moeten bewaren. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg. Wanneer WELenZIJN het verzoek afwijst, dan laten we dit schriftelijk weten met de reden waarom wij uw verzoek afwijzen. 
  Mocht u dossier vernietigd kunnen worden, dan ontvangt u bericht van vernietiging.
  Mocht alleen een onderdeel uit uw medisch dossier verwijderd (kunnen) worden, dan wordt in uw dossier vermeld dat een deel van de gegevens op uw verzoek is verwijderd.

  Intrekken van toestemming
  U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor (delen van bovenstaande)  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WELenZIJN. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@welenzijn.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 6. Heeft u nog vragen?
  Mocht u vragen hebben over de privacy en veiligheid van uw gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook als u een vermoeden heeft dat er een datalek heeft plaats gevonden, of u komt een zwakte in ons privacy beleid tegen, vernemen wij dat uiteraard graag. Dat mag ook anoniem. Als het om gevoelige informatie gaat willen we u vragen de email versleuteld aan ons de versturen.
  Telefoon: 0318-690334
  E-mail: info@welenzijn.nl

  WELenZIJN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons